STØTT OSS

Rettigheter for personer med funksjons-nedsettelser

Vi jobber for like muligheter for mennesker med nedsatt syn og andre funksjonsnedsettelser.

Tre kvinne smiler mot kamera.

Med vår rettighetsfokuserte arbeidsmåte, etterstreber vi en verden der alle mennesker har tilgang til utdanning, jobb og helsehjelp, og der alle kan delta i samfunnet på like vilkår – uten å utsettes for diskriminering.

1 milliard
mennesker har noen form for funksjonsnedsettelse
Det er 15%
av verdens befolkning
80%
av alle med funksjonsnedsettelse lever i utviklingsland

Utdanning

En jente smiler i skolen.

61 millioner barn i grunnskolealder gikk ikke på skolen i 2010.

Av disse vurderes cirka en tredjedel å leve med en funksjonsnedsettelse. Hvis barn med funksjonsnedsettelser nektes utdanning, kan de heller ikke bli selvstendige og skape seg en vei ut av fattigdommen.

Jobb

Monica, en lærling rørlegger, smiler mot kamera.

I den nåværende situasjonen går verdensøkonomien glipp av den verdien og tilveksten som personer med funksjonsnedsettelser skulle kunne bidra med.

Mulighetene til å forsørge seg selv og sin familie for personer med funksjonsnedsettelser begrenses i mange utviklingsland av stigma, diskriminering, samt det faktum at mange arbeidsplasser ikke er tilgjengelige. Hvis dette skal forandres, er det viktig at mennesker med funksjonsnedsettelser blir økonomisk selvstendige og kan stå opp for rettighetene sine.

Helse

En lege undersøker øynene til en kvinne.

Vi anser at alle skal ha tilgang til god helsehjelp til den prisen de kan betale.

Alle indikatorer peker i retning av at personer med nedsatt syn og andre funksjonsnedsettelser har dårligere helse sammenlignet med personer uten funksjonsnedsettelser. Dette er ofte et resultat av at helseinstitusjoner ikke er tilgjengelige, at de ikke kan få tak i tilpasset informasjon, samt at de ofte stigmatiseres eller utsettes for diskriminering.

Demokrati

En kvinne met blindhet smiler mot kamera.

Personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i beslutningstaking på alle nivåer i samfunnet.

I mange land er valgsystemet ikke tilpasset med tanke på funksjonsnedsettelser. På grunn av dette kan mange mennesker med funksjonsnedsettelser ikke delta på like vilkår.

Støtt arbeidet vårt

STØTT OSS