STØTT OSS

Policy og påvirkning

Sightsavers påvirker utviklingen og innføringen av retningslinjer innenfor områdene helse og inkludering på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Gertrude Oforiwaa Fefoame fra Sightsavers var en av talerne på en konferanse for de statene som har skrevet under på FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser. (På engelsk)

Vår policy- og påvirkningsteam jobber med å gi mennesker verden over den helsehjelpen og utdanningen de har rett på, og for at mennesker med funksjonsnedsettelser ikke skal bli diskriminert, men i stedet styrket til å stå opp for rettighetene sine.

Policy er et viktig område å jobbe med, siden det legger grunnlaget for en mengde forutsetninger som former menneskers liv. Det spiller ingen rolle hvem du er eller hvor du bor, livet ditt påvirkes av de forskrifter og retningslinjer som finnes i miljøet rundt deg. Sightsavers jobber for å påvirke de retningslinjene som er koplet til områdene utdanning, helse, forsømmende tropiske sykdommer og sosial inkludering. Vårt policy- og påvirkningsarbeid er basert på forskningen Sightsavers driver parallelt med våre programmer. Dette betyr at vi har data og faktiske beviser som støtter opp om det vi sier.

Et av våre fokusområder er å gi oppmerksomhet rundt og påvirke mangelen på gruppert statistikk med henblikk på funksjonsnedsettelser. I mange tilfeller vet vi ikke hvor mange som lever med funksjonsnedsettelser i et område, eller om de har tilgang til helsetjenester og utdanning. Vi tester nye måter å samle inn statistikk, for å få med informasjon som berører nettopp dette. Det vi lærer oss bruker vi for å vurdere hvor tilgjengelige våre egne programmer er. Vi deler også metodene våre med andre, og bidrar på den måten til diskusjonen om hvordan vi kan samle inn de data vi trenger for å fremme tilgjengelighet. Som en del av vårt fokus på forskning som støtter påvirkningsarbeidet vårt, har vi også hjulpet mennesker med funksjonsnedsettelse samt eldre med å gjennomføre forskningsprosjekter og analysere studier sammen, for å gjøre deres stemmer hørte.

Vårt påvirkningsarbeid er en sentral del av virksomheten vår

Alle våre prosjekter inneholder en eller annen form for påvirkningsarbeid, men i visse prosjekter blir dette tydeligere enn i andre. Prosjektet Conneting the Dots tilbød mennesker med funksjonsnedsettelser trening i forskjellige yrker. Dette ledet til at de kunne forsørge seg selv. Siden de plutselig kunne vise at de var kapable og kunne bidra, ble omgivelsenes holdninger til dem også endret.

Vår kampanje “Put us in the Picture” oppfordrer alle aktører innen internasjonalt utviklingsarbeid til å ikke ignorere eller glemme personer med funksjonsnedsettelser. Siden 2013 har dette bidratt til et økt fokus på funksjonsnedsettelser i utviklingsarbeid både i Storbritannia og ellers rundt i verden.  Funksjonsnedsettelser nevnes spesifikt i flere av delmålene og indikatorene i FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Sightsavers policy og påvirkningsarbeid er også forøvrig i samklang med disse globale målene, og støtter målet om å ikke la noen menneskegrupper være utenfor utviklingen.

Vårt påvirkningsarbeid er en sentral del av virksomheten vår. Det er en del av alle prosjektene våre, da vi driver spesifikke kampanjer for å sørge for at viktige spørsmål blir prioriterte globalt. Vi bruker også forskningen vår for å jobbe for endring. Du kan lese mer om vårt policyarbeid rundt de forskjellige fokusområdene våre på Sightsavers globale hjemmeside ved å følge linkene nedenfor. Sidene du da kommer til er på engelsk.

Våre hovedområder for policy og påvirkning

Egenmakt og holdninger

Prosjektet Connecting the Dots ga mennesker med funksjons-nedsettelser arbeidstrening, og klarte også å endre holdningene rundt funksjonsnedsettelser i samfunnet.
Les mer på engelsk

Fokus på personer med funksjonsnedsettelser

Her kan du lese mer om kampanjen Put us in the Picture som tidligere beskrevet, og hvordan vi kjemper for at spørsmål som berører funksjonsnedsettelser ikke skal glemmes bort globalt.
Les mer på engelsk

Statistikk vedrørende funksjonsnedsettelser

Vi jobber for at flere datasett inkluderer statistikk vedrørende funksjonsnedsettelser. Uten denne statistikken kan vi verken se hvilke behov som finnes, eller undersøke om programmene våre er tilgjengelige nok.
Les mer på engelsk

Sightsavers og de globale målene for bærekraftig utvikling

Sightsavers arbeid bidrar til de 17 globale holdbarhetsmålene som har som hensikt å få bort ekstrem fattigdom, bekjempe klimaendringer, og sikre velstand for alle.

Les mer

Resurser

Strategier

Strategi for utdanning (2013-2018)

Dette dokumentet legger grunnlaget for vår utdanningsstrategiske arbeid, identifiserer målene våre, og setter rammen for vår fremgangsmåte i det praktiske arbeidet. Strategien hjelper oss med å nå målene våre. For å lese strategien i dens helhet på engelsk, klikk på linkene nedenfor.

Oppsummering av strategien for utdanning  på engelsk (pdf)

 

Rammeverk for egenmakt og inkludering (2015)

Dette rammeverket beskriver strategien for vårt rettighetsbaserte arbeid, med fokus på funksjonsnedsettelser innen både programutformingen og det operative arbeidet. Dokumentet kompletterer våre strategier for øyehelse, utdanning og forskning. For å lese det i dets helhet på engelsk, klikk på linken nedenfor.

Les det strategiske rammeverket på engelsk (pdf)

 

Strategi for øyehelse

Vår strategi for øyehelse gir et klart og tydelig bilde av organisasjonens arbeid innen dette området i perioden 2013-2018, hvordan ressurser skal brukes og investeres, og hvordan vi skal arbeide med samarbeidspartnere for å nå målene våre. For å lese strategien på engelsk eller fransk, klikk på linkene nedenfor.

Oppsummering av strategien for øyehelse på engelsk (pdf)

 

Strategi for forskning

Vår forskningsstrategi setter opp fire tydelige mål: Vi skal analysere all data som samles inn, og sørge for at informasjonen brukes i våre programmer og vårt påvirkningsarbeid. Vi skal drive kvalitetsforskning som gir svar på observerte spørsmål, og som hjelper oss med de utfordringene vi møter. Vi skal bli flinkere til å skape, forstå, og bruke den kunnskapen som kommer fra forskningen. Til sist skal vi også sørge for at resultatene fra forskningen vår spres. Klikk på linken nedenfor for å lese hele strategien (på engelsk).

Les forskningsstrategien på engelsk (pdf)

Mer om policy og påvirkning

En helsearbeidere måler en barn.
sightsavers_news

WHO annonserer fremgang i eliminering av trakom

Trakom er ansvarlig for blindhet eller synssvekkelse hos rundt 1,9 millioner mennesker rundt om i verden.

Kvinner lærer judo i India.
sightsavers_news

Magasinet Stylist feirer Sightsavers’ judo-grupper for blinde i India

Lokale Sightsavers-medarbeidere startet selvforsvarsklassene slik at blinde og synshemmede kvinner får selvtillit til å gå ut alene

En ung gutt leser blindeskrift i et klasserom.
sightsavers_news

Sightsavers blir med for å investere i utdannelse for personer med nedsatt funksjonsevne

Sightsavers har sluttet seg til mer enn 40 ledende frivillige organisasjoner for å be om at myndigheter og givere skal investere i utdannelse til barn med nedsatt funksjonsevne.